Tok Siapan senisim

Nem bilong samting senisim

火 (ひ, hi)

  1. Paia.