Tok Siapan


=== Nem bilong samting

===

うま (, uma)

[1] Hos.