Flag of Japan.svg Tok Siapan


Nem bilong samting

uma (, うま)

[1] Hos.